Akademické fórum je platforma umožňující setkávání akademiků a širší veřejnosti. Organizuje diskuze na aktuální občansko-politická témata v regionech. Dvě diskuze ročně na dvě různá témata na různých místech ČR. Diskuzí se účastní odborníci z různých oborů, kteří se vybranými otázkami zabývají. Každá diskuze je základem pro vznik stručné shrnující příručky.

Cíl

Akademické fórum se zaměřuje na občansko-politické otázky. Nemá ovšem politický cíl v tom smyslu, že by podporovalo to či ono politické hnutí, stranu nebo program. Má ho v jiném, podstatnějším smyslu. Vzniklo z obecného přesvědčení, že politika, nebo přinejmenším dobrá politika, předpokládá společenství, které si ujasňuje a hledá, co je pro ně dobré, a které soustavně pečuje o svou schopnost něco takového spíše nacházet než míjet; a že k této péči může a má přispívat i akademická obec. Akademické fórum chce k této péči přispívat tím, že bude vytvářet pravidelnou příležitost k „poradě o věcech obecních“. Úkol, před nímž účastníci takové debaty stojí, nespočívá ve vyjadřování a obhajovaní vlastních politických názorů či preferencí nebo vyvracení názorů někoho jiného, nýbrž ve společném uvažování o společné věci. Východiskem každé takové úvahy je představení problému z několika různých oborových perspektiv, umožňující z různých úhlů nasvítit pole, v němž se úvaha pohybuje, a ukázat problémy, s nimiž si má poradit. Diskuse by se měla zaměřit na obecně známé návrhy řešení či teze, které jsou součástí již probíhající veřejné debaty, prostřednictvím srozumitelných argumentů objasnit jejich případné nedostatky a umožnit volbu mezi nimi.

Prostředky

V rámci příprav na debatu pořádá Akademické fórum před každou debatou seminář, který by měl napomoci tomu, aby byl relativně krátký čas vlastní veřejné diskuze co nejlépe využit; aby diskuze nebyla pouze hluchou výměnou názorů, nýbrž společným objasňováním podstatných problémů. Příprava by měla usnadnit postup od názorů a argumentů, které již ve veřejném prostoru obíhají, k jejich předpokladům a důsledkům. O to se stará i moderátor, který je stejně jako řečníci zpravidla člověkem z akademického prostředí a který stejně jako řečníci dbá o to, aby diskuse nebyla soubojem různých politických názorů ani popularizační přednáškou, nýbrž právě onou „poradou“ o společné věci. Věříme, že takto vedená diskuse se může stát dobrou službou akademické obce občanské společnosti.

Publikum

Diskuse Akademického fóra jsou otevřené každému. Vítáni jsou samozřejmě ti, kdo se diskutovanými otázkami zabývají v rámci svého studia či povolání. Diskuse pořádáme přednostně v regionech ve spolupráci s místními organizacemi a případně i s jejich účastí. Vybíráme místa, která jako určité fórum již slouží, tedy místa, kde se lidé setkávají, aby spolu mluvili: městské knihovny, gymnázia či muzea nabízející pravidelný program pro veřejnost.

Rada AF

Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.
(hlavní koordinátor)
Mgr. Jaroslav Rytíř
(tajemník AF)
Mgr. Jan Kuneš, Ph.D.
(zástupce koordinátora)
Prof. Olga Lomová, CSc.
marie-bohata
Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.
Mgr. Jiří Holba, Ph.D.
(zástupce koordinátora)
Prof. Pavel Jungwirth, Ph.D.

Spolupracující instituce

Katedra politologie, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, UK

Orientální ústav AV ČR